5. osztály

Megközelítőleg az ötödik osztály idején nagy változást tapasztalhatunk. Elcsitulnak a kedélyek, a gyerekek vonásai kisimulnak. Sajátos harmónia, mozgékonyság és életöröm jellemzi őket ebben a korban. E korszak egyedülálló sajátossága lelkesedésben, külső és belső aktivitásban jut kifejeződésre. A gyerekek mozgása harmonikussá válik. Túljutottak ekkorra a rubikon krízisén, bátorsággal és biztonsággal tevékenykednek a földi világban. Egyfajta megérkezés ez a gyermek fejlődési útján. A gyerekség csúcspontjának is nevezik ezt a korszakot, melybe az ötödik osztályos lép. Sajátos módon találkozik itt az individuális fejlődésben mindazzal, ami az emberiség történeti fejlődése során, a görögkor idején végbement.

A gyermekek 11 éves korát a harmónia korának nevezzük. Testük formája gyönyörű. Testrészeik arányosak. Mozgásuk szép. Természetesen muzikálisak. Magától értetődően használják a hangszert, s énekelnek. Két lábbal állnak a földön, de még nem húzza őket a kamaszkor súlya.

Ez az év jelzi a gyermekkor és a pubertás közötti fordulópontot. Olyan szintet képesek elérni, amiről nem is álmodtak volna. Ennek az évnek egyik feladata, hogy átmenetet teremtsünk a mítoszból a történelembe, miközben megvizsgáljuk ennek hatását az emberre. Különös hangsúllyal jelenik meg az eredeti olimpiai eszmény, amelyben a csoportkülönbségek egy nagyobb eszménynek rendelődnek alá, és amelyben a szépség legalább olyan fontos értéknek számít, mint a gyorsaság és a távolság.

A gyermekben tudatossá kell válnia az élet és a környezet egymásra hatásának. Meg kell tanulniuk a világot megérteni.

S ha erkölcsi gyökerekből táplálkozó megértésből dolgozunk, akkor a világ jobbításán munkálkodunk.

Magyar nyelv és irodalom: Az ötödik osztályos diákok nyitottsága lehetővé teszi, hogy a tanárok mindenféle szöveget választhassanak közös és egyéni versmondásokhoz, beszédgyakorlatokhoz. Ezenkívül a történelem epochába az ókori kultúrákból származó szövegrészletek lehetővé teszik a nyelvi készségek fejlesztését. Irodalom órákon a Petőfi Sándor: János vitéz című művét dolgozzák fel részletesen.

Matematika órákon a közönséges törtek mellett a tizedes törtek fogalmát is megismerik, ill. a négy alapműveletet elsajátítják a tanulók.

A szabadkézi geometriai órákon mértani alakzatokkal, körrel, háromszöggel, stb. dolgozunk. Az ebből felépített harmonikus formáknak a növénytannal is kapcsolatuk van.

Történelemből az ősi Indiai, Perzsa, Mezopotámia, Egyiptom és Görögország kultúrájával ismerkednek meg az 5. osztályosok. Hasonló utat járnak be ők is, amint az ősi kultúrák népei, akiknek fokozatosan vált otthonukká a világ. Élményszerűen tapasztalják meg, mennyire eltérőek az ókori kulturkorszakok. Megfigyelhetik, hogy a földrajzi környezet és az éghajlat mennyire befolyásolta egy adott társadalom, kultúra kialakulását.

A földrajz a tavalyi honismeret után egy tágabb környezetünkkel ismerteti meg a tanulókat. Hazánk vidékeiről és tájairól, gazdasági életéről és infrastruktúrájáról tanulnak. A Duna mentén kialakult országok, népek kultúrájával is megismerkednek.

Növénytanból a virágos növények fejlődését, és évszakonkénti változását figyelik meg.

Angol és német nyelvből az olvasás gyakorlása, és a történetekre vonatkozó kérdésekre való egyszerű válaszok szóban és írásban. Szójátékok, rendszeres tollbamondások.

 

Waldorf Olimpia 2007. május Vasszécseny

A testnevelés órák központi témája az ókori görög olimpiák számai: gerelyhajítás, diszkoszvetés, futás, ugrások.

 

Kézimunkából a kesztyű kötése a tananyag.

Festés órákon tárgy az alakfestés, valamint a színek tudatos keverése a fő téma.

Agyagozás és fafaragás: Egyszerűbb formák, gömbből vagy tojás formából kiindulva, növénytanhoz ill. más idei tananyaghoz kapcsolódóan.

Zene órákon a gyerekek megérkeznek a „C” hangra, amely ettől kezdve viszonyítási alap lesz számukra. Ez megnyitja az utat a moll és a dúr világa felé. Kétszólamúságban ill. többszólamúságban énekelnek, furulyáznak.

 

 

netsol.hu