6. osztály

Általánosságban véve – a gyermek növekedése csontozatának növekedésében fejeződik ki. Meghosszabbodnak a végtagok, kialakulnak a gyermeknél furcsa, szögletes mozdulatok. A 12 éves gyermek a gravitáció erejét csontjaiban érzi.

A fizikai változásokat a gondolkodás területén az ok-okozati összefüggések megtapasztalása kíséri.

Lelki fejlődésében a gyermek egy olyan életszakaszba lép, amelyet leginkább az állandó változás jellemez. A 12 éves gyermek valami olyasmit él át, amit a gyermekkor elmúlásaként, vagy az individuum megszületésének pillanataként írhatnánk le.

A második hétéves periódus utolsó harmadában már a kamaszkor előrevetüléséről beszélhetünk. A különböző javasolt tantervi témák – egymásra épülő, lejegyzett történelem, Európa földrajza, leíró geometria, közgazdasági matematika, fenomenológiai tudományok, kertészet, fafaragás és szervezett játékok – mind a gyermek fizikai, lelki és értelmi változásait ragadja meg.

Magyar nyelv és irodalom: A hatodik osztály irodalmi anyagának fókuszában Arany János költészete áll, különös tekintettel a Toldira. A nyilvánosság előtti beszédet és alapvető retorikát rövid beszámolók tartásával, lelkesítő beszédek utasítások készítésével és tartásával tanítjuk.

A nyelvtan során a gyerekek a tárgyas és tárgyatlan igékkel és igenevekkel foglalkoznak. Hivatkozva az igemódokra, remek lehetőség kínálkozik a közvetlen erkölcsi tanításra a szükségesség, lehetőség, kötelesség és törvényesség, képesség, óhaj, és kívánság kapcsán.

Matematika, mértan: Arányossági következtetések: egyenes és fordított arányossággal. A százalékszámítás alkalmazása a kereskedelmi számításokban: kamat-, árengedmény-, átváltás-, nyereség- és veszteség-, Áfa számítás, valamint a képletek használatának általános bevezetése az egyszerű kamatszámítás segítségével.

A mértan során megtanulnak bánni a derékszögű és egyenes vonalzóval, illetve körzővel, amelyekkel geometriai formákat és alakzatokat szerkesztenek. Tananyag még a szakaszfelező merőlegességének- és a szögfelezőnek a szerkesztése, a szögek fajtái, szögmásolás, szögfelezés.

Történelem: Az ókori Róma és a középkor történetét az ellentétek szempontjából vizsgáljuk meg. A történelem mindinkább a szembeállításokra épül, a vezető történelmi személyiségek az egyes társadalmi csoportok képviselőiként jelennek meg. A tananyag tárgyalása során a történelmi személyiségek ellentéteit, jellemét szembeállítjuk egymással, a történelmi eseményeket időrendi sorrendbe helyezzük. A jelen, múlt és régmúlt fogalmát világosabban különbözteti meg a tanuló, képessé válik egyszerű kronológiai számítások elvégzésére.

Földrajz: A 6.osztályban megvizsgáljuk, hogy hazánk milyen kapcsolatban áll a kontinensekkel, amelyen belül található, valamint szisztematikus áttekintést adunk az öt kontinensről.

A geológia (ásványtan epocha) és a növénytan szintén kapcsolódik az epocha anyagához. Európát a polaritás szemszögéből vizsgáljuk meg, elemezzük a víznek, a levegőnek, a fénynek, a hőmérsékletnek, a hegyeknek, és a talajmintáknak az egyes régiók tájaira és gazdaságára gyakorolt különféle hatásait.

Fizika: A jelenségek egyszerű, teljesen érthető kísérletekkel történő megtapasztalása vezeti be a tanulókat a fizika világába. Tananyag, a hangtan, színtan, mágnesesség, hőtan. A gyerekek megtanulják a kísérletek  megfigyelésének  folyamatát, módját. A látott, tapasztalt jelenségeket saját szavaikkal el tudják mondani.

Kertművelés: A tanulók a talaj fizikai tulajdonságainak megfigyelésére és az egyszerű vizsgálatok megismerésének segítségével felismerik a főbb talajtípusokat. Ásnak, kapálnak, gereblyéznek, vetnek, palántáznak és dugványoznak.

 

 

netsol.hu